Meteo Delfzijl

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Sinds 3 april 2020 meet Meteo Delfzijl ook de fijnstofgehalte per m3.

Hieronder vindt u de diverse grafieken. Deze zullen in de loop van de tijd verder worden uitgebreid.

Alle tijden zijn in UTC (GMT). Voor Nederland moet 1 uur bij de wintertijd optellen en 2 uur bij de zomertijd.

PM10 en PM2,5 betekent Particulate Matter, de grootte van de deeltjes (partikels) in µm
PM10 = 10 µm
PM2,5 = 2,5 µm
Hoe kleiner het fijnstof deeltje is, des te gevaarlijker het voor de gezondheid van de mensen is.

PM10

 

PM2.5

 

Normen
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat blootstelling aan PM2,5 schadelijker is dan blootstelling aan PM10. De kleinere deeltjes van PM2,5 dringen dieper in de longen door (WHO, 2006; Brunekreef en Forsberg, 2005). In de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit zijn daarom sinds 2008 grens- en richtwaarden voor PM2,5 opgenomen.

Voor PM2,5 geldt een Europese grenswaarde van 25 µg/m3 voor het jaargemiddelde. De WHO beschouwt deze grenswaarde als interimdoelstelling op weg naar een advieswaarde van 10 µg/m³ (WHO, 2006).

Naast grenswaarden voor jaargemiddelde concentraties bevat de EU richtlijn ook een aanpak om de blootstelling van bevolking aan fijn stof generiek terug te dringen. Om dit te bereiken heeft de EU voor PM2,5 een grenswaarde voor de gemiddelde stadsachtergrondconcentratie (blootstellingsverplichting; 20 µg/m3) vastgesteld en een verminderingsdoelstelling voor de gemiddelde-blootstellingsindex (GBI, Eng.: AEI).
Deze index is het gemiddelde over drie jaar van de gemeten concentraties op stedelijke achtergrondlocaties in Nederland. Voor 2010 en 2020 zijn de GBI's gedefinieerd als het gemiddelde over 2009-2011 respectievelijk 2018-2020.
De GBI voor 2011 is voor Nederland vastgesteld op 17,0 µg/m3. Hieraan is voor 2020, als richtwaarde een reductiedoelstelling gekoppeld van 15% (2,6 µg/m3). Volgens modelberekeningen op basis van verschillende economische groeiscenario's zou Nederland hieraan in 2020 voldoen (Mooibroek et al., 2013b). Ten opzichte van de periode 2009-2011 liet de periode 2013-2015 al een GBI daling zien van 4 µg/m3.

Tabel 1. Glijdend driejaarsgemiddelde voor PM2,5-concentratie op stedelijke achtergrondlocaties.

Periode GB
  µg/m3
   
2009-2011 17,0
2010-2012 15,7
2011-2013 14,6
2012-2014 * 13,5
2013-2015 * 13,0
   
2018-2020 14,4
   

* tijdens deze zomerperiodes onderschatten BAM metingen PM2,5 concentraties.

Bron: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0532-fijnere-fractie-van-fijn-stof-pm-25