Meteo Delfzijl

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Door gebruik te maken van deze site verklaart u zich akkoord met ons reglement zoals hieronder beschreven.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld voor informatie in het algemeen. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies door derden. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Meteo Delfzij zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen en apparatuur die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Meteo Delfzijl beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Evenmin kan Meteo Delfzijl garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert, maar wordt daar zoveel mogelijk na gestreefd.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade ontstaan door het gebruik van deze website. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van het materiaal op deze website en de werking van de website.
Meteo Delfzijl doet geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid voor enig doel van de informatie in de documenten en bijbehorende grafische voorstellingen die op deze website worden gepubliceerd. Al deze documenten en bijbehorende grafische voorstellingen worden zonder enige vorm van garantie verstrekt. Meteo Delfzijl wijst hierdoor alle garanties met betrekking tot die informatie, daaronder begrepen alle impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, of garanties dat de informatie niet inbreukmakend is, van de hand. In geen geval is Meteo Delfzijl aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van- of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze website beschikbaar gestelde informatie.

Koppelingen naar sites van derden

Deze website bevat koppelingen naar websites. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt.Meteo Delfzijl heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de koppelingen.

Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt - in enige vorm of op enige wijze - hetzij elektronisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meteo Delfzijl.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Meteo Delfzijl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het verdient daarom aanbeveling om deze website geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Dit reglement betreft de gehele overeenkomst tussen Meteo Delfzijl en de gebruiker van onze website en geldt als zodanig behoudens schriftelijke wijzigingen ondertekend door Meteo Delfzijl en de gebruiker.

Op dit reglement is het Nederlands Recht van toepassing. Indien enig voorschrift in dit reglement door de rechter ongeldig wordt verklaard blijven de overige voorschriften onverminderd van toepassing.

AUTEURSRECHT. © 2013 Meteo Delfzijl, Delfzijl, Nederland. Alle rechten voorbehouden. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agreement

By using this Website and the services on this site, you indicate that you agree to our rules as described below and which contain some important conditions and restrictions. If you do not agree to our rules, we urgently ask that you do not make use of this Website. 

Liability

We will not accept any liability for any damages of any kind arising from the use of this Website. No rights can be derived from the content of the material on this Website and no warranties are made as to the services offered and the operation of this Website.
Meteo Delfzijl makes no warranties as to the fitness for any particular purpose of the information in the documents and the accompanying graphic representations that are published on this Website. All these documents and the accompanying graphic representations are provided without any kind of warranty. Meteo Delfzijl therefore disclaims all warranties relating to that information, including all implicit warranties concerning merchantability, fitness for a particular purpose or ownership, or warranties of non-infringement of the information. Meteo Delfzijl will not be liable for any special, indirect or consequential damages, or any damages that result from prevention from use, loss of information or lost profit, either contractual or on account of negligence or any other unlawful deed, as a result of or related to the use or the performance of the information available on this Website.

Links to sites of third parties

This Website may contain links to Websites that are exploited by parties other than Meteo Delfzijl. Such links are provided solely for your convenience. Meteo Delfzijl has no authority over such Websites and is not responsible for their content nor for the links. The fact that Meteo Delfzijl includes links to such Websites does not imply in any way the approval of Meteo Delfzijl of the material on these Websites, nor any association with the parties exploiting these sites.

These regulations represent only a part of the agreement between Meteo Delfzijl and the user of our website and is valid as such, except by written modifications signed by Meteo Delfzijl and the user.

These rules are governed by Dutch law. If any provision of these rules shall be declared by a court to be invalid, the other provisions shall remain in full force and effect.

Copyright © 2013 Meteo Delfzijl, Delfzijl, The Netherlands. All rights reserved.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haftungsausschluss

Inhalt des Onlineangebotes

Meteo Delfzijl übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen Meteo Delfzijl, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Meteo Delfzijl behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Meteo Delfzijl liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem Meteo Delfzijl von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Meteo Delfzijl erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat Meteo Delfzijl keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Meteo Delfzijl eingerichteten Gästebüchern, shoutbox und foren. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Urheber- und Kennzeichenrecht

Meteo Delfzijl ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Meteo Delfzijl selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Meteo Delfzijl der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Meteo Delfzijl nicht gestattet.

Datenschutz

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Copyright © 2013 Meteo Delfzijl, Delfzijl, Niederlande. Alle rechten forbehalten.